voiks (voiks) wrote,
voiks
voiks

Categories:

МИД РФ: действия польских властей - позорное глумление над памятью погибших

V-logo-МИД_РФ
1239-22-06-2017 | 22.06.17 18:34
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием Сеймом Польши поправок к закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя

Сейм Польши подавляющим большинством голосов утвердил 22 июня поправки к национальному закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя от 1 апреля 2016 года – т.н. «закону о декоммунизации».

Нововведения предполагают, что в Польше не должно остаться мемориальных объектов, увековечивающих память о неугодных нынешним властям страны организациях, событиях и датах. Не скрывается, что главный удар будет нанесен по монументам и другим памятным объектам, установленным в честь подвига Красной армии, освободившей Польшу от нацистского ига, а польский народ – от тотального истребления.

С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовешь. Убеждены, что многие и в Польше не приемлют это гнусное поведение. Те, кто продолжает кампанию «войны» с памятниками, должны понимать, что провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях.

Оригинал: www.mid.ru
СкриншотV-logo-wiadomosci_onet_pl
22.06.2017 10:25
Sejm uchwalił nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu
 
22.06.2017 10:25. Sejm uchwalił nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu
Sejm uchwalił nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu

Sejm przyjął nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu, która reguluje kwestie usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, np. pomników, gloryfikujących ustrój totalitarny. Obejmuje ona też zakazem nadawanie nazw propagujących totalitaryzm np. szkołom. Za nowelizacją opowiedziało się 408 posłów, 7 było przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja przewiduje utworzenie mechanizmów prawnych, które umożliwią usunięcie z przestrzeni publicznej budowli gloryfikujących ustrój totalitarny. Te kwestie porządkuje już ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Daje ona ogólną definicję propagowania komunizmu i wskazuje rozwiązania, dzięki którym zakazane zostało nadawanie przez jednostki samorządu terytorialnego nazw budowlom, obiektom i urządzeniom użyteczności publicznej, w tym drogom, ulicom, mostom i placom, które upamiętniają lub propagują osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm, lub inny ustrój totalitarny. Ustawa eliminuje także z przestrzeni publicznej już istniejące symbole ustrojów totalitarnych.

Co się zmienia?

W ustawie z kwietnia nie została jednak precyzyjnie uregulowana kwestia usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, takich jak pomniki, obeliski, popiersia, tablice pamiątkowe, napisy i znaki. Obecna nowelizacja wprowadza przepis, który określa katalog obiektów budowlanych niezgodnych z ustawą. Dotyczy to m.in. budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, pomników, obelisków, popiersi, płyt i tablic pamiątkowych, napisów i znaków, kopców, kolumn, rzeźb, posągów.

Przepisów ustawy nie stosuje się do pomników niewystawionych na widok publiczny, znajdujących się na terenie cmentarzy albo innych miejsc spoczynku, wystawionych na widok publiczny w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej, naukowej lub o podobnym charakterze, w celu innym niż propagowanie ustroju totalitarnego, wpisanych samodzielnie albo jako część większej całości do rejestru zabytków.

Proceduralnym zabezpieczeniem stosowania ustawy jest przyznanie wojewodom kompetencji w zakresie usuwania pomników propagujących ustrój totalitarny. Wojewodowie będą wydawać decyzje nakazujące usunięcie zakazanych pomników. Warunkiem wydania decyzji będzie, podobnie jak w przypadku nazw ulic, pozytywna opinia Instytutu Pamięci Narodowej. Organem odwoławczym w tych sprawach będzie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Nowela rozszerza katalog obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, które nie będą mogły nosić nazw propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny o szkoły i ich zespoły, przedszkola, szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury i instytucje społeczne. Zgodnie z nowelą Instytut Pamięci Narodowej będzie miał miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie więcej niż dwa miesiące na wydanie opinii potwierdzającej niezgodność nazwy budowli, obiektu lub urządzenia użyteczności publicznej z ustawą.

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której w dniu wejścia w życie ustawy znajduje się pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm, lub inny ustrój totalitarny czy propagujący taki ustrój w inny sposób, usuwa ten pomnik w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

W przypadku wykonania obowiązku, koszty usunięcia pomnika zwraca Skarb Państwa ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest wojewoda, jeżeli właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której znajdował się pomnik, nie uczestniczył w procedurze wzniesienia tego pomnika.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Оригинал: wiadomosci.onet.pl
СкриншотV-logo-www_newsru_com
время публикации: 22 июня 2017 г., 12:44 | последнее обновление: 22 июня 2017 г., 13:22
 
Сейм Польши принял законопроект о сносе памятников, прославляющих коммунизм
 


Нижняя палата парламента Польши (сейм) в четверг, 22 июня, проголосовала за внесение поправок в принятый в прошлом году закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, сообщает польский портал Onet.pl. Документ предусматривает снос памятников, прославляющих коммунизм, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

В первом и втором чтениях законопроекта большинство партий, входящих в польский парламент, поддержали документ. За принятие поправок проголосовали 408 депутатов, семь высказались против, 15 воздержались.

"Законопроект принят", - подтвердили ТАСС информацию в пресс-службе сейма. Поправки вступят в силу по истечении трех месяцев с момента их одобрения.

В принятом в апреле 2016 года законе о запрете пропаганды коммунизма не регулировался вопрос о судьбе памятников социалистической эпохи. В одобренных сеймом поправках указано, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй".

К таким мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры.

Все мемориалы, не относящиеся к перечисленным категориям, предлагается демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории Польши, по подсчетам экспертов, находится как минимум 469 таких объектов, около 250 из них посвящены Красной армии.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "сохранение названий учреждений и памятников в честь событий и людей, оказавших преступное влияние на историю Польши, дает сторонникам тоталитаризма продвигать свои взгляды, что оказывает негативное влияние на общество".

Как считают авторы поправок, по этой причине было необходимо пересмотреть закон "путем создания юридических инструментов для устранения деморализующих памятников и названий из общедоступного пространства". Принятые меры дадут общественности четкий сигнал о том, что государство "реализует конституционный принцип, запрещающий тоталитарный режим, осуждает и обличает все действия, связанные с продвижением тоталитарных взглядов", уверены инициаторы поправок.

С инициативой о массовом сносе советских памятников в прошлом году выступил польский государственный Институт национальной памяти. Глава учреждения Лукаш Каминьский заявил, что советские памятники символизируют "господство коммунистической системы над Польшей". Тогда пресса писала о более чем 500 памятниках, установленных в общественных местах "в благодарность СССР". Отмечалось, что в большинстве случаев эти памятники устанавливались представителями Красной армии, а не самими поляками. После сноса предлагалось поместить монументы в музеи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу, сравнила такое предложение с действиями террористов "Исламского государства"* в Сирии, которые, по ее словам, минировали исторические объекты в Пальмире "по идеологическим соображениям". Захарова подчеркнула, что Москва не оставит без реакции решение о сносе памятников. Она отметила, что война с памятниками нацелена на то, чтобы стереть из памяти польского народа факт его спасения Красной армией от нацизма.

МИД Польши назвал заявление Захаровой "неприличным". В ведомстве напомнили Москве, что официальная Варшава "обеспечивает кладбищам российских солдат полную заботу и защиту". "Поэтому слова о якобы "войне против памятников" не имеют ничего общего с действительностью", - говорилось в заявлении дипмиссии. В министерстве напомнили, что в двусторонних договоренностях от 1994 года речь идет лишь о сохранении памятников, установленных на местах захоронений. Этот договор не относится к символическим памятникам, "под которыми не находятся останки солдат и которые являются символами советского господства", указали в польском МИДе.

Еще в июле 2015 года МИД России обвинил Польшу в развязывании "войны памятников". Такое заявление было сделано в связи со сносом памятника братства по оружию солдат Войска польского и Красной армии, а также из-за осквернения нескольких надгробий на могилах советских солдат.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

Оригинал: www.newsru.com
СкриншотV-Logo-РБК
Политика | 22.06.2017 13:27 | Автор: Андрей Гатинский.
 
Сейм Польши одобрил поправки о сносе коммунистических памятников
 
В течение года с момента вступления документа в силу в стране будут демонтированы памятники и монументы, пропагандирующие коммунизм. Исключение сделано для кладбищ и объектов, имеющих культурную или научную ценность
 
22.06.2017 13:27. Сейм Польши одобрил поправки о сносе коммунистических памятников
 
Сейм Польши, нижняя палата парламента, одобрил поправки в законопроект о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают разрешение на демонтаж памятников и мемориалов советской эпохи. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci Onet. За документ проголосовали 408 депутатов, против — 7, воздержались 15 человек.

Положения законопроекта не распространяются на монументы, не выставленные на общественное обозрение, на символику на кладбищах и на выставленные в художественных или научных целях объекты. Под действие документа не попадут те объекты, которые выставляются на общественное обозрение не только для «пропаганды тоталитарного режима», пишет издание.

Кроме того, одобренный законопроект запрещает использовать в названиях школ, детских садов, больниц, других общественных и культурных учреждений слова, «пропагандирующие коммунизм или другие тоталитарные системы».

Решения о демонтаже объектов будут выносить власти воеводств, крупнейших административных единиц страны. Для сноса нужно будет получить согласие Института национальной памяти — государственного учреждения, изучающего деятельность госструктур СССР и нацистской Германии на территории Польши, сообщает польское издание.

Памятники, подпадающие под действие документа, должны быть демонтированы в течение 12 месяцев с момента вступления закона в силу. Закон вступит в силу спустя три месяца с момента его официальной публикации.

В марте 2017 года польское издание Rzeczpospolita, сообщая о разработке законопроекта, отмечало, что под его действие могут подпасть 490 памятников и монументов на территории страны.

Закон «О запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов» действует в Польше с 1 апреля 2016 года. Законопроект в изначальном виде не предполагал демонтажа — только запрет на использование слов, связанных с коммунистическим строем, в названиях объектов. Его действие распространялось на монументы, обелиски, бюсты, памятные доски и надписи.

В декабре 2016 года власти Подкарпатского воеводства (юго-восток Польши) снесли Памятник благодарности советским воинам, освободившим Польшу в ходе Второй мировой войны. Это вызвало резкую критику МИД России. В ведомстве заявили, что демонтаж памятника был ««очередным актом демонстративного цинизма» со стороны Варшавы.

Оригинал: РБК
СкриншотСм. также:

- 22.06.2017 12:47 В Польше принят закон о сносе памятников Красной армии // www.vesti.ru // Скриншот
20170622_13-22-Польша узаконила снос памятников Красной армии
- 22.06.2017 13:22 Польша узаконила снос памятников Красной армии // ИА REGNUM. Скриншот

- 22.06.2017 Сейм Польши внес поправки в закон о сносе памятников коммунизма // www.svoboda.org Скриншот

- 22.06.2017 20:00 МИД РФ: действия польских властей - глумление над памятью погибших // ИА Красная Весна Скриншот

- 22.06.2017 22:42 Австрия не хочет воевать с советскими памятниками // ИА Красная Весна. screen
     Открытие в Австрии обелиска погибшим советским военнопленным стало положительным примером уважения к истории для других европейских стран, заявил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов 22 июня, передает ТАСС.
     Представитель РВИО отметил, что на фоне развернувшейся в ряде стран Европы войны с советскими памятниками установка обелиска погибшим в Вене советским военнопленным стала беспрецедентным событием.
     По мнению Кононова, поведение австрийских властей может стать примером для польских чиновников. «Мы в 2014 году инициировали установку простого памятного креста на захоронении советских военнопленных на Раковицком кладбище в Кракове в Польше, но там за три года мы не продвинулись ни на шаг, и не можем его установить, потому что не встречаем понимания. В Вене же мы встретили полное понимание. Официальные лица Австрии приняли участие в открытии памятника, австрийская сторона заложила фундамент», — отметил представитель РВИО.


- 23.06.2017 09:00 Польша решила сносить мемориалы бойцам РККА. Докаялись? // arctus
- 23.06.2017 21:40 Депутатов Сейма вызывают в Госдуму на серьезный разговор ИА Красная Весна. screen

- 05.07.2017 15:26 СФ: за снос Польшей советских памятников возможны санкции, но не разрыв // ИА Красная Весна. Скриншот
     Россия может применить к Польше санкции за снос памятников советским воинам, но о разрыве дипломатических отношений речи не идет, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 5 июля, сообщает агентство RT.
     «Есть другие возможности убедить польское руководство от этого отказаться. Надо вести настойчивые переговоры, возможно и санкции использовать, если это будет необходимо. Но разрыв дипотношений — это крайняя мера, до которой вряд ли дойдет ситуация. Надеюсь, что здравый смысл возобладает в Польше», — ответил Джабаров журналистам на вопрос о возможной реакции Москвы на снос памятников советским воинам-освободителям в Польше.
     Снос в Польше памятников советским воинам может на долгие годы и десятилетия «существенно ухудшить» взаимоотношения России и Польши, отметил сенатор.
     Напомним, что 22 июня 2017 года сейм Польши принял поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают, в частности, снос памятников советским воинам-освободителям по всей стране.
     Принятые поправки предполагают демонтаж не только памятников, но и табличек, монументов и бюстов. Помимо этого, в документе оговорено удаление коммунистических элементов из названий социальных учреждений, зданий, улиц, мостов и площадей.
Tags: newsru.com, Австрия, Захарова, Кононов, Красная Весна, МИД РФ, Польша, РБК, РВИО, антикоммунизм, декоммунизация, закон, символика
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments